Beleid en ontwikkelingen

Strategische keuzes

Het ZRTI heeft het in 2012 ingezette beleid om zorg dichtbij de patiënt te brengen voortgezet en zich daarbij voornamelijk geconcentreerd op drie van de vier strategische keuzes: de opening van een tweede vestiging in Roosendaal, de samenwerking met een academisch instituut en de oncologische samenwerking in onze regio. De vierde keuze, die betrekking heeft op de locatiekeuze voor de hoofdvestiging, heeft het afgelopen jaar minder aandacht gehad. Dit heeft te maken met het feit dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de toekomstige locatie van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. In deze paragraaf gaan wij dieper op de strategische keuzes in.

Tweede vestiging in Roosendaal

Het jaar 2013 stond volop in het teken van de bouw van de tweede vestiging in Roosendaal. Het gebouw staat in directe verbinding met het Franciscus Ziekenhuis waar de oncologische zorg van de fusie ziekenhuizen Franciscus en Lievensberg geconcentreerd is.  Wij zijn van mening dat de aanvulling met radiotherapie zal bijdragen aan een verdere kwaliteitsverbetering voor de patiënt. De in 2013 gerealiseerde groei van het aantal patiënten uit West-Brabant, bevestigt dat onze keuze om hier een vestiging te plaatsen een juiste keuze is geweest. Ook voor die patiënten kunnen we hoogwaardige radiotherapeutische zorg dichtbij de woonomgeving bieden.

De bouw zal tijdig en binnen de budgettaire kaders worden afgerond, waardoor de klinische ingebruikname op 1 juli 2014 plaats kan vinden. De vestiging is voorzien van de modernste bestralingsapparatuur. Er wordt een elektronisch patiëntendossier (EPD) geïmplementeerd en er zijn diverse ICT voorzieningen die zorgen voor een optimale communicatie tussen de vestigingen Roosendaal en Vlissingen. Daarnaast wordt er alles aan gedaan om deze vestiging ook een warme en rustige uitstraling te geven waar patiënten zich thuis voelen. Zo zijn de bestralingsruimtes voorzien van plafondlichten met afbeeldingen uit de natuur die dankzij sponsoring van Stichting Team Doelbewust uit Roosendaal verkregen werden.

In Roosendaal zal met een vast kernteam worden gewerkt dat aangevuld wordt met een aantal medewerkers uit Vlissingen. Uit de ervaringen van patiënten weten wij dat vaste medewerkers bijdragen aan het vertrouwen van de patiënt. Om het kernteam Roosendaal voltallig te maken is begin 2014 de werving gestart voor een aantal functiegroepen zoals doktersassistenten, medisch secretaresses en laboranten. De nieuwe medewerkers zullen eerst gedurende langere tijd in Vlissingen worden ingewerkt om zo te borgen dat 'het goede uit Zeeland' mee verhuist naar Brabant. Dat  is enerzijds de manier van bejegenen van onze patiënten en anderzijds de manier van werken volgens de procedures uit ons kwaliteitssysteem. Op die manier kunnen wij ook waarborgen dat wij de huidige certificeringen voor HKZ radiotherapie en veiligheidsmanagement (NTA 8009:2011) ook voor beide vestigingen behouden.

In het voorjaar van 2014 komen er twee nieuwe radiotherapeut-oncologen in dienst van het ZRTI, waarmee het totaal op 8 radiotherapeut-oncologen komt. In Roosendaal komt een kernteam van 3 artsen en in Vlissingen een kernteam van 5. Wel zullen alle artsen op beide locaties werken. De aandachtsgebieden zullen zodanig over de radiotherapeuten verdeeld worden dat zowel in Roosendaal als in Vlissingen de gangbare tumorgroepen behandeld kunnen worden[1]. Om tegemoet te komen in de extra reistijd en kosten die de huidige medewerkers in verband met Roosendaal zullen moeten maken, zijn met instemming van de Ondernemingsraad compensatieregelingen gemaakt. Deze regelingen zijn ook goedgekeurd door de vakbonden. In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor de verwachte kosten die voortkomen uit de compensatieregelingen.

Samenwerking met academische partner

In 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst ontworpen tussen het ZRTI en het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) in Rotterdam die in het eerste kwartaal van 2014 werd getekend. Uitgangspunten voor beide partijen zijn enerzijds ervoor te zorgen dat patiënten zo dicht mogelijk bij huis terecht kunnen voor 'state of the art' radiotherapie en anderzijds het versterken van het klinisch wetenschappelijk onderzoek in de regio.

 

De meeste patiënten kan het ZRTI zelf behandelen, maar in speciale gevallen is het nodig om een patiënt door te verwijzen naar een academisch ziekenhuis. Het ZRTI verwijst als dat nodig is onder andere naar het Erasmus MC. Van oudsher zijn er nauwe banden tussen het ZRTI en het EMC. De organisaties hebben al een lange gezamenlijke voorgeschiedenis die teruggaat tot 1981. In dat jaar werd het ZRTI opgericht met medewerking van het Rotterdamsch Radiotherapeutisch Instituut (RRTI), de voorganger van de Daniel den Hoed Kliniek. Daniel den Hoed is nu een onderdeel van het Erasmus MC.  Professor van der Werf-Messing, hoofd van de afdeling radiotherapie in Rotterdam, was in die tijd de eerste radiotherapeute van het ZRTI. Het ZRTI is inmiddels uitgegroeid tot een instituut met een vestiging in Vlissingen en vanaf juli 2014 een tweede vestiging in Roosendaal. Het EMC heeft bestralingscentra in Rotterdam en Dordrecht.

De medische en technische ontwikkelingen in de radiotherapie gaan snel. De radiotherapeuten en de klinisch fysici van het Erasmus MC zijn sterk betrokken bij het nationale en internationale onderzoek naar steeds preciezere bestraling. Door de samenwerking met het Erasmus MC  blijft het ZRTI verzekerd van up-to-date kennis over de nieuwste ontwikkelingen. Voor het Erasmus MC is de samenwerking interessant omdat het ZRTI haar patiënten aanbiedt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC. In 2014 doet het ZRTI bijvoorbeeld mee aan een studie naar de effecten van verschillende behandelmogelijkheden bij prostaatpatiënten (de PROBACH-studie). Verder hebben het ZRTI en het Erasmus MC afgesproken om de behandelprotocollen voortdurend op elkaar af te stemmen, waardoor de zorg in het ZRTI en het Erasmus MC aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet. De protocollen bleken al goed overeen te komen en daar waar verschillen waren hebben we verbeteringen van elkaar overgenomen. Het ZRTI en het Erasmus MC gaan ook nauwer samenwerken in de opleiding van radiotherapeuten en klinisch fysici. Het ZRTI zal stageplaatsen aanbieden. De opleiding van radiotherapeutisch laboranten van het ZRTI wordt al door het Erasmus MC verzorgd.

Door de samenwerking wordt bewerkstelligd dat het merendeel van de vaak langdurige radiotherapeutische behandelingen dicht bij huis geleverd kan worden zodat patiënten niet onnodig ver hoeven te reizen.

Naast de samenwerking met het Erasmus MC werkt het ZRTI samen met het Leids Universitair Medisch Centrum voor gynaecologische tumoren en met het Utrechts Medisch Centrum voor brachy behandeling van prostaat tumoren.

Met de Vrije Universiteit Medisch Centrum wordt samengewerkt op het klinisch fysische vlak, omdat beide partijen met bestralingsapparatuur van leverancier Varian werken.

Samenwerking binnen de regio

Kwaliteitseisen en zorgvolumes bepalen het nieuwe zorglandschap. In een dunbevolkte regio als Zeeland is samenwerking daar het enige antwoord op. Voor de patiënten van het ZRTI is die samenwerking van cruciaal belang. Alleen indien het ZRTI voldoende verwijzingen van de omliggende ziekenhuizen krijgt, kunnen patiënten ook in de regio bestraald worden. Het ZRTI ziet het als haar verantwoordelijkheid om daar voor te zorgen. Daarom is het afgelopen jaar veel energie gestopt in het verkennen van de mogelijkheden voor het tot stand brengen van een regionale oncologische samenwerkingsvorm tussen de verwijzende ziekenhuizen onderling en het ZRTI. Hoewel er nog geen concrete vorm is gevonden voor deze samenwerking, zijn de medisch specialisten en bestuurders het erover eens dat een regionaal oncologisch netwerk nodig is om de ontwikkelingen rondom kwaliteit en volume in deze regio het hoofd te bieden. In 2014 zullen de diverse belanghebbenden samen onderzoeken hoe aan dit netwerk invulling gegeven kan worden.