Klachtenregeling

Dagelijks staan onze medewerkers voor u klaar om u de best mogelijke zorg in een aangename omgeving te bieden. Graag zien we dat uw ervaringen bij ons positief zijn.

Het kan echter voorkomen dat u toch niet tevreden bent. Wanneer u een vervelende ervaring heeft opgedaan binnen ons instituut en hierdoor bijvoorbeeld boos, verdrietig, bang of onzeker bent, dan kunt u dit met ons bespreken en/of een klacht bij ons indienen. Uw ongenoegen kunt u op verschillende manieren aan ons mededelen. Zo kunt u in gesprek gaan met de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft, of met diens leidinggevende. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw klacht in te dienen via het klachtenformulier dat bij de receptie en digitaal op onze website beschikbaar is. U kunt zich ook direct wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het ZRTI. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden van klachtbehandeling toegelicht.

In gesprek

Heeft u een klacht over het handelen van één of meer van onze medewerkers, dan raden wij u aan dit eerst met de betreffende medewerker(s) te bespreken. Een gesprek kan soms al veel oplossen. De medewerker zal altijd nog aan u vragen of u ook een officiële klacht wenst in te dienen. Komt u er samen niet uit of vindt u het misschien lastig om het gesprek met de medewerker aan te gaan? U heeft ook de mogelijkheid om uw klacht te bespreken met leidinggevende van de medewerker. Bij de receptie kunt u navragen wie de leidinggevende van de medewerker is.

Klachtenformulier
Wanneer een gesprek met de medewerker of diens leidinggevende niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kunt u ook op andere manieren aan ons laten weten waarover u niet tevreden bent. U kunt uw klacht bijvoorbeeld indienen via het klachtenformulier dat bij de receptie en digitaal op onze website beschikbaar is. Aanvullende informatie kunt u vinden in de informatiebrochure en de klachtenregeling.

Klachtenfunctionaris
U kunt tevens direct contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van het ZRTI houdt zich bezig met de onpartijdige opvang, bemiddeling en afhandeling van klachten en biedt ondersteuning en advies aan patiënten. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht en werkt via een officieel klachtenreglement. Dit reglement kunt u opvragen bij de receptie van het ZRTI.

Heeft u geen klacht over een medewerker, maar een klacht over de dienstverlening of het beleid in het algemeen (bijvoorbeeld over de wachttijden)? Ook in dat geval kunt u zich het beste wenden tot de klachtenfunctionaris.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Telefoonnummer 088-4270152
Emailadres: klachten@zrti.nl
Postbus 380
4380 AJ Vlissingen
t.a.v. Klachtenfunctionaris

De Raad van Bestuur
Als u met de medewerker, diens leidinggevende of de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing van uw klacht kunt komen, dan kunt u bij de receptie een gesprek aanvragen met de bestuurder van het ZRTI. U wordt dan binnen één week uitgenodigd voor een gesprek. Mocht de bestuurder in die periode niet aanwezig zijn, dan wordt u door één van de leden van het Managementteam uitgenodigd. Aan het gesprek neemt naast de bestuurder eventueel ook een leidinggevende deel. Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen

Het is mogelijk dat er ondanks de gesprekken die u gevoerd heeft, geen oplossing voor uw klacht is gevonden of dat u niet tevreden bent met de oplossing. Als binnen het ZRTI alle mogelijkheden van klachtbehandeling zijn uitgeput en uw klacht toch nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Contactgegevens Geschillencommissie Ziekenhuizen
Telefoonnummer 070-3105310

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissie.nl

Het belang van uw klacht
Wij zetten ons voortdurend in om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Suggesties en klachten van patiënten helpen ons daarbij. Daarom hopen wij dat u het ons laat weten als u ergens niet tevreden bent. Samen met u kunnen we zoeken naar een oplossing en werken aan kwaliteitsverbetering!