Inzage in uw medische gegevens

Een hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden met gegevens over uw behandeling. U heeft recht op inzage in dit dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Anderen mogen het dossier alleen inzien, met uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt een kopie krijgen van uw dossier of een gedeelte daarvan. De hulpverlener kan de patiënt een vergoeding vragen van maximaal het tarief zoals bepaald in het Besluit Kostenvergoeding rechten betrokkene Wet bescherming persoonsgegevens.

Bewaartermijn dossier

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is geregeld dat dossiers bewaard worden tot 10 jaar vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Het ZRTI bewaart alle dossiers ook na overlijden van de patiënt.