Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Stichting Vrienden van het ZRTI

 Doelstellingen

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting heeft ten doel:

  1. het ondersteunen van de patiëntenzorg van het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) in de meest ruime zin van het woord;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

Beleid

In Nederland krijgen jaarlijks 75.000 mensen kanker. Naar schatting neemt dit aantal in de komende jaren (tot 2015) toe tot ongeveer 95 000 nieuwe gevallen per jaar. Ongeveer de helft komt in aanmerking voor radiotherapie. Radiotherapie neemt daarom een zeer belangrijke plaats in binnen de oncologie, als behandelmethode die zowel gericht kan zijn op genezing als op pijnbestrijding.

Meestal hebben patiënten geen idee wat er bij komt kijken voordat een bestralingssessie kan beginnen. De meeste patiënten komen echter gedurende 6 tot 8 weken vijf dagen per week naar het ZRTI voor bestraling. Daarna nog gevolgd door controlebezoeken aan de radiotherapeut-oncoloog. Afstanden die patiënten moeten afleggen voor een bezoek aan het ZRTI kunnen oplopen tot 1 uur per heen- of terugreis. Patiënten kunnen in de loop van het behandelingstraject last krijgen van vermoeidheid en andere bijwerkingen. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten die gelijktijdig behandeld worden met chirurgie of chemotherapie. Voorlichting is daarom een belangrijk onderdeel van het behandelingsproces.

De Stichting Vrienden van het ZRTI wil er alles aan doen om de belasting voor de patiënt zo veel mogelijk te beperken. Dit doet zij onder andere door de voorlichting over het behandelingsproces zo uitgebreid mogelijk te maken en het verblijf in het ZRTI tijdens het behandelingsproces, zo aangenaam mogelijk. Van de beschikbare gelden worden middelen aangeschaft die aan dit doel kunnen bijdragen. Dit zijn geen middelen die tot de primaire zorg behoren, maar middelen die de zorgverlening ondersteunen, dan wel veraangenamen.

Fondswerving
De financiële middelen van de Stichting komen voornamelijk beschikbaar uit nalatenschappen en giften. Daarnaast kan in beperkte mate aan fondsenwerving worden gedaan.

Publiciteit
Bekendheid aan de Stichting wordt gegeven door vermelding van de Stichting in informatiemiddelen voor patiënten zoals het patiënten informatieboekje en nieuwsbrieven en/of op de website www.zrti.nl, etc. Daarnaast kan bekendheid gegenereerd worden op open dagen van het ZRTI en andere verwante zorginstellingen. Ook kan publiciteit gezocht worden via de algemene media.

Kosten
De kosten voor het werven van geld zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Besteding van het vermogen
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van patiënten, heeft de Cliëntenraad een adviesrol naar de bestuurder met betrekking tot de besteding van het vermogen.

Bestuur
Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en het beheer van het vermogen. Het Bestuur doet hiervan jaarlijks verslag aan de Raad van Toezicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Een en ander is geregeld in de statuten van de Stichting.

Administratie
De Stichting houdt een administratie bij waaruit blijkt:

  • - de aard en omvang van de bedragen die aan onkostenvergoeding zijn betaald aan de bestuurder;
  • - welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de Stichting en eventuele andere kosten;
  • - wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Aldus opgesteld te Vlissingen op 1 oktober 2010 en vastgesteld door

 

Drs. T.A. Snijders-de Vos MPA               
Bestuurder