Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene Betalingsvoorwaarden van stichting Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut te Vlissingen en van alle dependances en/of nevenvestigingen daarvan en van de hieraan verbonden medische specialisten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 1 oktober 2012 onder nummer 41113260.

Art. 1. Definities

In deze Algemene Betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. Ziekenhuis: stichting Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) te Vlissingen met alle dependances en/of nevenvestigingen daarvan en/of alle aldaar werkzame medisch specialisten.

B. Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij het ziekenhuis zich tegenover een patiënt verbindt tot het (doen) verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op deze patiënt.

C. Geneeskundige handelingen: een poliklinische behandeling of -consult, en alle overige, al dan niet medisch specialistische zorg of dienstverlening door of vanwege het ziekenhuis.

D. Dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst waarbij het ziekenhuis zich in aanvulling op een behandelingsovereenkomst, verbindt tot het (doen) leveren van in onderling overleg nader te bepalen diensten[1] aan de patiënt.

Art. 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelings- en/of dienstverleningsovereenkomsten tussen het ziekenhuis en de patiënt.

2.2. Op de (behandelings-)overeenkomst met de patiënt kunnen naast deze Algemene Betalingsvoorwaarden ook andere Algemene Voorwaarden van het ziekenhuis van toepassing zijn.

2.3. Een afwijking van deze Algemene Betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien het ziekenhuis daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Art. 3. Algemeen

3.1. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Betalingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Betalingsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3.2. Mocht onduidelijkheid bestaan over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Betalingsvoorwaarden, dan dient de uitleg daarover plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.

Art. 4. Betaling

4.1. De patiënt is het ziekenhuis de kosten verschuldigd voor de verleende geneeskundige behandeling, service en/of overige diensten volgens de daarvoor door het ziekenhuis vastgestelde tarieven, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet of uit de AWBZ worden betaald.

4.2. De patiënt verleent het ziekenhuis een machtiging om namens hem aan diens verzekeringsmaatschappij betaling te vragen (van het verzekerde deel) van de kosten van de aan hem verleende geneeskundige behandeling. De patiënt verschaft het ziekenhuis daartoe de benodigde informatie over zijn verzekering. Bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij verrekent het ziekenhuis de ontvangen bedragen door deze in mindering te brengen op hetgeen de patiënt uit hoofde van de behandeling aan het ziekenhuis verschuldigd is.

4.3. Het ziekenhuis mag, wanneer daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, van de patiënt een redelijke aanbetaling of zekerheidstelling vragen voordat de zorg verleend wordt, tenzij er sprake is van acuut te verlenen zorg. Het ziekenhuis kan in ieder geval vooraf een redelijke aanbetaling of vooruitbetaling vragen:
a. als de patiënt niet of slechts gedeeltelijk is verzekerd voor de kosten van de te verlenen zorg;
b. als het ziekenhuis voor de te verlenen zorg (nog) geen overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waar de patiënt zich bij heeft verzekerd of als de te verlenen zorg niet of niet meer valt onder de reikwijdte van de tussen het ziekenhuis en die zorgverzekeraar gesloten overeenkomst.

4.4.  De volledige prijs voor de verleende geneeskundige behandelingen(en) is niet eerder opeisbaar dan op het moment van afsluiten van het betreffende DBC-zorgproduct.

4.5.  Het ziekenhuis verzendt de factuur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afsluiting van het betreffende DBC-zorgproduct aan de patiënt.

4.6. Het ziekenhuis geeft op de factuur aan welk deel daarvan betrekking heeft op de werkzaamheden van de medisch specialist(en) en welk deel op de zorginstelling. Tevens vermeldt het ziekenhuis de betalingstermijn op de factuur, welke is vastgesteld op 30 dagen.

4.7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de verplichting tot betaling daarvan niet op.

4.8. Indien de patiënt de factuur van het ziekenhuis niet binnen de in artikel 4.6. genoemde betalingstermijn heeft voldaan, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Het ziekenhuis stuurt de patiënt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering die per omgaande betaald dient te worden.

4.9. Als de factuur van het ziekenhuis na het verstrekken van de tweede betalingstermijn niet of niet volledig is betaald, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van de patiënt. Het ziekenhuis kan bovendien vanaf het moment van het verstrijken van de eerste betalingstermijn de wettelijke rente over het niet betaalde deel van de factuur bij de patiënt in rekening brengen.

4.10. Als de factuur van het ziekenhuis na het verstrekken van de tweede betalingstermijn niet of niet volledig is betaald, dan heeft dit verder tot gevolg dat alle openstaande vorderingen van het ziekenhuis op de patiënt, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar worden.

4.11. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het incassotarief uit het Rapport Voorwerk II[2] van de Nederlandse verenigingen voor rechtspraak (vindplaats: www.verenigingvoorrechtspraak.nl onder publicaties).

4.12. In afwijking van het voorgaande lid zullen op het moment waarop het (komende) Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in werking is getreden, de buitengerechtelijke incassokosten voor vorderingen die vallen binnen de grenzen waarop dit Besluit betrekking heeft, worden berekend overeenkomstig dit Besluit.

4.13. Indien het ziekenhuis in het kader van de incasso van vorderingen op de patiënt gebruik maakt van derden zoals incassobureaus, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is het ziekenhuis gerechtigd de haar bekende gegevens van de patiënt aan deze derden te verstrekken.

Art. 5. Tarieven

5.1. Het ziekenhuis is ongeacht eventuele eerdere mededelingen aan de patiënt te allen tijde gerechtigd tarieven zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Het ziekenhuis brengt steeds de op het moment van het uitvoeren van de geneeskundige behandeling, van kracht zijnde en bekend gemaakte tarieven in rekening.

5.2. Het ziekenhuis houdt, waar wettelijk noodzakelijk, bij het vaststellen van tarieven en tariefswijzigingen rekening met de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of met de voorschriften van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

5.3. Een tariefsverhoging van het ziekenhuis geeft de patiënt het recht een voor het moment van die tariefsverhoging gesloten overeenkomst tot het doen verrichten van een geneeskundige handeling op te zeggen tot 24 uur voor het moment van het uitvoeren van die geneeskundige behandeling.

Art. 6. Laatste zorg bij overlijden

6.1. De patiënt wordt bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst geacht in te stemmen met het door het ziekenhuis verrichten van de noodzakelijke laatste zorg bij overlijden binnen het ziekenhuis, voor zover de directe nabestaanden van de patiënt niet binnen drie uur na overlijden een andere voorziening treffen.

6.2 De patiënt heeft gedurende de behandelingsovereenkomst te allen tijd het recht uitdrukkelijk te verklaren dat hij van de in het ziekenhuis noodzakelijke zorg wil afwijken. In dat geval moet door de nabestaanden binnen drie uur na overlijden van de patiënt een andere voorziening worden getroffen.

Art. 7. Verrekening

Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door het ziekenhuis op goede gronden wordt bestreden.

Art. 8. Nederlands recht

Op alle tussen het ziekenhuis en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Art.9. Wijziging van deze Algemene Betalingsvoorwaarden.

9.1. Het ziekenhuis is gerechtigd om de inhoud van deze Algemene Betalingsvoorwaarden te wijzigen.

9.2. Behoudens het gestelde in het 3e lid van dit artikel gelden dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande behandelings- en dienstverleningsovereenkomsten waarop deze Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij het ziekenhuis aangeeft dat dit niet het geval is.

9.3. Indien een patiënt een wijziging, die betrekking heeft op een door hem gesloten behandelings- en/of dienstverleningsovereenkomst niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met het ziekenhuis schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door het ziekenhuis te zijn ontvangen.


  1. Voorbeelden zijn het leveren van secretariële capaciteit, een luxe verblijfsruimte, koffie en thee voorzieningen etc.
  2. De staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) d.d. 1 juli 2012
Hoofdsom en rente Tarief (excl. BTW) Tarief (incl. BTW) na 1 oktober 2012
250 37 44,77
500 75 90,75
1.250 150 181,50
2.500 300 363,00
3.750 450 544,50
5.000 600 726,00
10.000 700 847,00
20.000 800 968,00
40.000 1.000 1.210,00
100.000 1.500 1.815,00
200.000 2.500 3.025,00
400.000 3.500 4.235,00
1.000.000 4.500 5.445,00
meer 5.500 6.655,00

 

Heeft u vragen?
Neem contact
met ons op.

Heeft u vragen en wilt u meer weten over een specifieke behandeling? Wij helpen u graag verder.