Privacyverklaring ZRTI

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens door: Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut, Koudekerkseweg 90 4382 EK Vlissingen/Boerhaavelaan 19, 4708 AE Roosendaal. Kamer van Koophandel nummer 41113260, hierna aan te duiden als ZRTI.

Verwerking van persoonsgegevens door het ZRTI

Het ZRTI stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zorg. Hetzelfde geldt voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke (medische) gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij streven ernaar om de privacy van onze patiënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen.

Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens van patiënten worden door ons verwerkt voor de volgende
doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de zorg die door ons wordt verleend.
 2. Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens voor het voeren van administratie en andere interne beheersactiviteiten.
 3. Het financieel afhandelen van de geboden zorg met de patiënt of diens zorgverzekeraar.
 4. Om in contact te kunnen treden en/of te reageren op gestelde vragen.
 5. Het uitvoeren van tevredenheids- en ervaringsonderzoeken.
 6. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraak-herinneringen per e-mail, post of telefonisch.
 7. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de dossieren bewaarplicht.
 8. Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van de accountantscontrole
 9. (Wetenschappelijk) onderzoek/studies/scholing/kwaliteitsindicatoren. In deze gevallen zullen uw gegevens waar mogelijk volledig geanonimiseerd maar ten minimale gepseudonimiseerd worden.

Persoonsgegevens van medewerkers worden door ons verwerkt voor de volgende
doeleinden:

 1. Uitvoering van het personeelsbeleid.
 2. Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens voor het voeren van administratie en andere interne beheersactiviteiten.
 3. Het financieel afhandelen van salaris en andere vergoedingen.
 4. Het evalueren en onderzoeken van personeelsbeleid en arbeidsmarktontwikkelingen.
 5. Om in contact te kunnen treden en/of te reageren op gestelde vragen.
 6. Het verzenden van informatie per e-mail of per post.
 7. Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van de accountantscontrole.

Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende soorten gegevens:

 1. NAW-gegevens
 2. BSN-nummer
 3. Telefoonnummers
 4. Verzekeringsgegevens
 5. Huisarts gegevens
 6. Medische voorgeschiedenis
 7. Actuele medische behandeling
 8. DBC (facturatie)
 9. Follow-up gegevens
 10. Personeelsgegevens t.b.v. HRM-processen
 11. Gegevens websitebezoek

Bent u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt?

Als u een contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt van het ZRTI bent, verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens van u, zoals uw naam, contactgegevens en uw relatie met de patiënt. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen.

Waar komen uw gegevens vandaan?

De gegevens worden door u zelf of door uw huisarts aan ons verstrekt of wij ontvangen deze van uw behandelend medisch specialist uit het verwijzend ziekenhuis.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hierboven beschreven doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (AVG artikel 6 lid 1a + AVG artikel 9 lid 2a)
 • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (AVG artikel 6 lid 1b)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (AVG artikel 6 lid 1c)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het ZRTI of van een derde partij (AVG artikel 6 lid 1f)
 • De uitvoering van verplichtingen en uitoefening van specifieke rechten op het gebied van arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en socialebeschermingsrecht (AVG artikel 9 lid 2b)
 • Voor het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten, het beoordelen van arbeidsgeschiktheid, medische diagnosen en doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde (AVG artikel 9 lid 2h)
 • Het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg of medische hulpmiddelen (AVG artikel 9 lid 2i)
 • Het uitoefenen van gerechtvaardigd belang. Hieronder vallen:
  • Beveiliging van gebouwen en eigendommen ZRTI
  • Beveiliging en beschikbaarheid van netwerkinfrastructuur (aan derden)
  • Fraudepreventie door controle op logging van informatiesystemen
  • Kwaliteits –en trainingsdoeleinden
  • Tevredenheidsonderzoeken
  • Interne audits
  • Onderzoek
  • Personeelsadministratie

Principes bij verwerking persoonsgegevens

Wij hanteren de volgende principes bij de verwerking van uw gegevens:

 • Wij verwerken uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant
 • Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op een wijze die past bij het doeleinde/de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt
 • Wij verwerken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk
 • Wij verwerken alleen correcte gegevens. Wij nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de juistheid van uw gegevens te garanderen

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat het ZRTI niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Verwerking en opslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens en slaan deze op binnen Nederland.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en / of profiling.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij wij met betrekking tot deze gegevens genoodzaakt zijn te voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische -en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. De norm NEN-7510 is daarin leidend voor ons. Personen die namens het ZRTI toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden aan geheimhouding. Wij eisen dezelfde technische -en organisatorische maatregelen van onze externe verwerkers en hebben dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Beschikbaar stellen van gegevens aan externe partijen
Op het moment dat u als patiënt in het ziekenhuis gediagnosticeerd wordt, leggen artsen en verpleegkundigen uw gegevens vast in een medisch dossier. Sommige externe partijen hebben vanuit de wet het recht om (een deel van) deze gegevens op te nemen in een database voor onafhankelijk onderzoek. Onderstaande tabel geeft weer aan welke partijen wij persoonsgegevens aanleveren.

Partij Gegevens
Nederlandse Kankerregistratie (NKR) Zie voor meer informatie https://www.iknl.nl/nkr
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Basisset kwaliteitsindicatoren medisch specialistische zorg; zie voor meer informatie https://www.igj.nl
Dutch Institute for Clinical Auditing Zie voor meer informatie https://dica.nl/duca/home


Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje. Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens misbruik. U kunt de rechten uitoefenen door contact op te nemen met de receptie van de vestiging waar u behandeld wordt. Voor alle rechten geldt dat wij iedere uitoefening zullen toetsen aan de geldende wettelijke kaders.

Recht op inzage
U heeft het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Recht op afschrift
U heeft het recht om een afschrift van (een deel van) uw medisch dossier te ontvangen. Dit afschrift kan elektronisch of op papier aangeleverd worden. Het ZRTI besluit per aanvraag hoe het afschrift wordt aangeleverd. Elektronische afschriften zullen altijd via beveiligde email of gecodeerde USB worden aangeleverd.

Recht op rectificatie
U heeft het recht gegevens door ons te laten wijzigen indien uw gegevens niet (langer) juist zijn.

Recht op vergetelheid
U heeft het recht gegevens door ons te laten verwijderen indien dat uw wens is of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
U kunt vanwege uw specifieke situatie bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen door ons van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft onder bepaalde omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens door ons. Dit houdt kortgezegd in dat wij de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriezen".

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Dit recht geldt niet voor gegevens uit uw medisch dossier. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor papieren verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Recht op intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal aan ons gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert ons over de privacywetgeving. De FG is een onafhankelijk persoon. De FG rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van het ZRTI. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze privacyverklaring.

Toezichthouder

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het ZRTI. Het ZRTI kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming:
De heer D. Westerhof
d.westerhof@zrti.nl
088-4270000

Heeft u vragen?
Neem contact
met ons op.

Heeft u vragen en wilt u meer weten over een specifieke behandeling? Wij helpen u graag verder.