Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Een behandeling bij het ZRTI kan ingrijpend en verwarrend zijn. U vertrouwt uw welzijn toe aan de radiotherapeut-oncoloog, aan de radiotherapeutisch laboranten en aan andere medewerkers. Daarom is het goed te weten wat uw rechten en plichten als patiënt zijn. Uw rechten als patiënt zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De WGBO is gemaakt om ervoor te zorgen dat een patiënt goede en volledige informatie van de arts krijgt en dan kan afwegen welke behandeling hij wil.

De WGBO bevat dwingende bepalingen die de rechten en plichten regelen van hulpverlener en patiënt. De hulpverlener heeft de plicht die zorg te geven welke een redelijk bekwame collega in dezelfde omstandigheden ook zou geven. Hij moet dus een goede hulpverlener zijn. De patiënt heeft vooral fundamentele rechten en enkele plichten. Zijn plicht is dat hij de hulpverlener inlichtingen moet geven en dat hij moet meewerken. De belangrijkste onderwerpen zijn:

Informatieplicht

De hulpverlener dient de patiënt duidelijk te informeren over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling, de risico's en de eventuele alternatieven.
Er zijn 2 uitzonderingen hierop: de hulpverlener mag informatie achterhouden als hij na overleg met een andere hulpverlener van mening is dat het informeren ernstig nadeel voor de patiënt oplevert. Als de patiënt geen inlichtingen wil, houdt de hulpverlener zich hieraan, tenzij dit het belang van de patiënt schaadt.
De hulpverlener is vrij in de dosering en de timing van het informeren. Dit moet worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt.

Toestemmingsvereiste

Voor iedere geneeskundige behandeling is toestemming van de patiënt vereist. Zonder deze toestemming kan de hulpverlener geen behandeling starten of voortzetten. Bij niet-ingrijpende verrichtingen mag toestemming als gegeven worden verondersteld.

Privacy-bescherming

De WGBO regelt diverse privacy-zaken.