"We denken mee over goed werkgeverschap"

Ingrid de Bree is voorzitter van de ondernemingsraad en MBB'er

Het afgelopen jaar is binnen het ZRTI hard gewerkt aan de totstandkoming van een HRM-beleidsplan. De ondernemingsraad (OR) heeft daarin een belangrijke rol gespeeld, vertelt voorzitter Ingrid de Bree.

“De OR van het ZRTI bestaat uit zes leden en een ambtelijk secretaris. Als vertegenwoordigers van alle medewerkers binnen het ZRTI zijn we in 2019 nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe HRM-beleid. Heel interessant om dat proces van dichtbij mee te maken. Bovendien vinden we het simpelweg heel belangrijk dat er aandacht is voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Daar denken we graag over mee.”

Kapstok HRM-beleid

De OR werd in het hele proces meegenomen. “De kapstok van het HRM-beleid is een werkgevers- en werknemerskaart waaraan al het andere beleid hangt. Het arbobeleid bijvoorbeeld, het strategisch opleidingsplan of het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag. Dat laatste is een goed voorbeeld van een document waaraan de OR heel concreet heeft bijgedragen: nadat we daarvan de eerste, ruwe versie hadden gekregen, zijn we in overleg gegaan met de bestuurssecretaris. Daarin hebben we bijvoorbeeld aangegeven dat het gaat om meer dan alleen agressie en geweld, maar ook over hoe je elkaar bejegent of omgaat met pestgedrag. Dat gaat dan zowel om collega’s onderling als om de behandelaar-patiëntrelatie. De OR heeft daarvoor concrete input geleverd die in het uiteindelijke beleidsstuk is meegenomen.”

Periodiek medewerkers-onderzoek

In het HRM-beleidsplan is ook vastgesteld dat er regelmatig een medewerkers-onderzoek gehouden moet worden. “De OR is betrokken geweest bij het opstellen van de vragenlijsten én bij de uitkomsten daarvan. Nu gaan we monitoren dat er ook daadwerkelijk iets met de uitkomsten gedaan wordt. Gelukkig zijn onze collega’s over het algemeen tevreden, maar je ziet toch ook zaken die beter kunnen. Bijvoorbeeld op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden.”

Opleidingsmogelijkheden

Wat in het kader van goed werkgeverschap in het onderzoek juist heel positief werd beoordeeld, waren de mogelijkheden om opleidingen en trainingen te volgen. “Ons strategisch opleidingsplan – dat ook vorig jaar is opgesteld en waarbij de OR instemmingsrecht had – zit goed in elkaar. Iedereen, van receptionist tot arts, krijgt de gelegenheid om opleidingen te volgen en zich te ontwikkelen. Een HRM-doelstelling is dat medewerkers minimaal 4% van hun werktijd besteden aan scholing en ontwikkeling.”

Aantrekkelijke werkgever

De OR heeft het MT bij het opstellen van het HRM-beleidsplan het advies gegeven exitgesprekken te voeren met mensen die vertrekken. “Want daarvan kun je veel leren. Er kunnen veel redenen zijn waarom mensen weggaan en het is goed om die in beeld te krijgen. Uit de gesprekken blijkt meestal dat de opleidingen en de omgang met de hoogwaardige apparatuur erg worden gewaardeerd. Maar er zijn ook kritiekpunten. Het generatiebeleid is bijvoorbeeld vooral gericht op de oudere werknemers, maar niet zozeer op jongere collega’s die bijvoorbeeld net kinderen krijgen. Als je iedereen tevreden wilt houden, moet je met die verschillende levensfases rekening houden. Zo houd je iedereen duurzaam inzetbaar en niet alleen de ouderen. Dat is een onderwerp waar we als OR nog graag over mee gaan denken.”

ZRTI_Ingrid de Bree-0328.jpg